จำนวนผู้อ่าน   915   คน      

เรื่อง : ผลการตัดสิน KM Game โดย KM ทีม ออกมาแล้ว

รายละเอียด : ผลการตัดสิน KM Game โดย KM ทีม มีดังนี้

รางวัล Gift Voucher สำหรับใช้แทนเงินสดที่ห้าง The Mall มูลค่า 200 บาท ได้แก่
- นายศักเรนทร์ สวัสดี
- นางสาววรุณกันยา คุณากรวิรุฬห์
- นายพงศธร ปาลี

รางวัลต่อมาคือ Universal Car Holder ผู้ได้รับรางวัลได้แก่
- ดร.มณเฑียร รัตนศิริวงศ์วุฒิ
- ดร.ทิพยา จินตโกวิท
- อ.กาญจนา วิริยะพันธ์

รางวัล Gift Voucher สำหรับใช้แทนเงินสดที่ห้าง The Mall มูลค่า 500 บาท ได้แก่
- ดร.ศักดิ์ชาย ตั้งวรรณวิทย์

รางวัล Gift Voucher สำหรับใช้แทนเงินสดที่ห้าง The Mall มูลค่า 600 บาท + Universal Car Holder ได้แก่
- รศ.ดร.มนต์ชัย เทียนทอง

รางวัลใหญ่ External HD 320GB ได้แก่
- ดร.นวพร วิสิฐพงศ์พันธ์

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกๆท่านด้วย1

ไฟล์แนบ : fileEvents-20110407155913.jpg