กระบวนการ PDCA ในการพัฒนาการทำงาน

ประเภทองค์ความรู้ : Explicit Knowledge     องค์ความรู้นี้อยู่ใน CoP : ไร้สังกัด

Post : 19/9/2555 18:03:21 , read 180445 , comment 1 , vote 4740, rating
Dr.Nat

level : สามัญชนKM
แหล่งที่มา / ผู้โพส : ดร.ณัฐวี   อุตกฤษฏ์       
 
 
พวกเราทุกคนเคยได้ยินคำว่า PDCA กันหรือเปล่าครับ อาจจะเคยคุ้นหูเมื่อครั้งเริ่มงานใหม่ๆ อาจจะถูกหัวหน้าบอกไว้ว่า ทำงานให้ดีต้องทำ PDCA ด้วย
ซึ่งหลายคนก็อาจจะสงสัยได้ เพราะไม่รู้ว่าทำ PDCA ไปเพื่ออะไร พอทำงานไปสักพักก็จะรู้ด้วยตัวเองจริงๆ ว่า PDCA นั้นหนีไม่ได้ ถ้าอยากจะทำงานแบบมืออาชีพ ให้งานสามารถเดินหน้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นการทำ PDCA ในระดับองค์กร หรือ PDCA ในระดับส่วนตัว แล้ว PDCA นี้มันคืออะไรกัน  หากลองเปิดจากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (Wiki)  จะพบความหมายดังนี้

PDCA หรือที่เรียกว่าวงจรเดมิง (อังกฤษ: Deming Cycle) หรือวงจรชูฮาร์ต (Shewhart Cycle) คือวงจรการควบคุมคุณภาพ

ความหมายของ PDCA

PDCA  คือ  วงจรที่พัฒนามาจากวงจรที่คิดค้นโดยวอล์ทเตอร์  ซิวฮาร์ท(Walter Shewhart )ผู้บุกเบิกการใช้สถิติสำหรับวงการอุตสาหกรรมและต่อมาวงจรนี้เริ่มเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นเมื่อ เอดวาร์ด เดมมิ่ง (W.Edwards Deming) ปรมาจารย์ด้านการบริหารคุณภาพเผยแพร่ให้เป็นเครื่องมือสำหรับการปรับปรุงกระบวนการทำงานของพนักงานภายในโรงงานให้ดียิ่งขึ้น และช่วยค้นหาปัญหาอุปสรรคในแต่ละขั้นตอนการผลิตโดยพนักงานเอง จนวงจรนี้เป็นที่รู้จักกันในอีกชื่อว่า “วงจรเด็มมิ่ง” ต่อมาพบว่า แนวคิดในการใช้วงจร PDCA นั้นสามารถนำมาใช้ได้กับทุกกิจกรรม     จึงทำให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายมากขึ้นทั่วโลก   PDCA เป็นอักษรนำของศัพท์ภาษาอังกฤษ   4  คำคือ

P : Plan        =     วางแผน
D : Do         =     ปฏิบัติตามแผน
C : Check     =     ตรวจสอบ / ประเมินผลและนำผลประเมินมาวิเคราะห์
A : Action     =     ปรับปรุงแก้ไขดำเนินการให้เหมาะสมตามผลการประเมินการนำกระบวนการ PDCA ไปประยุต์ใช้ในการทำแผนเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายในการประกันคุณภาพของคณะ

Plan (วางแผน)
หมายถึง การวางแผนการดำเนินงานอย่างรอบคอบ ครอบคลุมถึงการกำหนดหัวข้อที่ต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน อาจประกอบด้วย การกำหนดเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน Plan การจัดอันดับความสำคัญของ เป้าหมาย กำหนดการดำเนินงาน กำหนดระยะเวลาการดำเนินงาน กำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ดำเนินการและกำหนดงบประมาณที่จะใช้ การเขียนแผนดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของลักษณะ การดำเนินงาน การวางแผนยังช่วยให้เราสามารถคาดการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และช่วยลดความสูญเสียต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้
ฉะนั้น  P เราจะต้องมีแผน
       1.วัตถุประสงค์เหมาะสม และสอดคลองกับแผนของคณะ/พันธกิจหรือไม่
       2.มีการกำหนดผู้รับผิดชอบหรือไม่ (รายบคคล/คณะบคคล)
       3.ระยะเวลาดำเนินการที่กำหนดไว้เหมาะสมหรือไม่
       4.งบประมาณที่กำหนดเหมาะสมหรือไม่
       5.มีการเสนอเพื่อขออนุมัติก่อนดำเนินการหรือไม่
Do (ปฏิบัติตามแผน)
หมายถึง การดำเนินการตามแผน อาจประกอบด้วย การมีโครงสร้างรองรับ การดำเนินการ เช่น คณะกรรมการหรือหน่วยงานของคณะ ซึ่งคณะเราก็มีการจัดตั้งไว้อยู่แล้ว  จะต้องมีวิธีการ ดำเนินการ
D เราต้องมีผลการดำเนินการตามแผน
      1. มีการกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินการหรือไม่
      2. มีผู้รับผิดชอบดำเนินการได้ตามกำหนดไว้หรือไม่
      3.มีการประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องมากน้อยเพียงไร
      4.สามารถดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดได้หรือไม่
      5.สามารถดำเนินการได้ตามงบประมาณที่กำหนดไว้หรือไม่
Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน)
หมายถึง การประเมินแผน อาจประกอบด้วย การประเมินโครงสร้างที่รองรับ การดำเนินการ การประเมินขั้นตอนการดำเนินงาน และการประเมินผลของ การดำเนินงานตามแผนที่ได้ตั้งไว้ โดยในการประเมินดังกล่าวสามารถ ทำได้เอง โดยคณะกรรมการที่รับผิดชอบแผนการดำเนินงานนั้น ๆ ซึ่งเป็นลักษณะของการประเมินตนเอง โดยไม่จำเป็นต้องตั้งคณะกรรมการ อีกชุดมาประเมินแผน หรือไม่จำเป็นต้องคิดเครื่องมือหรือแบบประเมิน ที่ยุ่งยากซับซ้อน
C เราต้องมีการประเมินการดำเนินการ
       1.ได้มีการกำหนดวิธี/รูปแบบการประเมินหรือไม่
       2.มีรูปแบบของการประเมินเหมาะสมหรือไม่
       3. ผลของการประเมินตรงกับวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่
       4.ปัญหา/จุดอ่อนที่พบในการดำเนินการมีหรือไม่
       5.ข้อดี/จุดแข็ง ของการดำเนินการมีหรือไม่
Act (ปรับปรุงแก้ไข)

มีต่อด้านล่างนะครับ  
 
Knowledge อื่นๆ ในCoP
ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
11 วิธีทำงาน อย่างมีความสุข
หนังสือพิมพ์วอลสตรีท เจอร์นัล ถูกแฮคเกอร์จีนเจาะระบบต่อจากนิวยอร์กไทมส์
ถนอม ‘ดวงตา’ หน้าคอมพิวเตอร์
กระบวนการ PDCA ในการพัฒนาการทำงาน

 


   
ความคิดเห็นที่ 1
 
      วันที่แสดงความคิดเห็น : 19/9/2555 18:06:21
Dr.Nat

ต่อจากด้านบนนะครับ

Act (ปรับปรุงแก้ไข)
Act หมายถึง การนำผลการประเมินมาพัฒนาแผน อาจประกอบด้วย การนำผลการ ประเมินมาวิเคราะห์ว่ามีโครงสร้าง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใดที่ควร ปรับปรุงหรือพัฒนาสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นไปอีก และสังเคราะห์รูปแบบ การดำเนินการใหม่ที่เหมาะสม สำหรับการดำเนินการ ในปีต่อไป
A เราต้องมีการปรับปรุงตามผลการประเมิน
        1.มีการระดมสมองเพื่อหาทางแก้ไขปัญหา/จุดอ่อนที่ค้นพบ
        2.มีการระดมสมองเพื่อหาทางเสริมข้อดี/จุดแข็งเพิ่มขึ้น
        3.มีการนำผลที่ได้จากการระดมสมอง เสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพของคณะเพื่อพิจารณาสำหรับใช้วางแผนครั้งต่อไป
        4.กำหนดกลยุทธ์ในการจัดทำแผนครั้งต่อไป
        5.กำหนดผู้รับผิดชอบไปดำเนินจัดทำแผนครั้งต่อไป


ดังนั้น การดำเนินการใดๆ ให้ประสบผลสัมเสร็จ ก็ลองพิจารณากระบวนการ PDCA นะครับ
ถ้าท่านใดมีข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ ช่วยเขียนต่อมาในกระทู้นี้ด้วย จะดีมากๆเลยครับแหล่งที่มา
http://th.wikipedia.org/wiki/PDCA
http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=13c6e42e1a74243d
http://www.olrepublic.com/
https://sites.google.com/a/ttc.ac.th/tuktang/xngkhkar-wichachiph/pdca
http://www.gembapantarei.com/PDCA.png


Level : สามัญชนKM
 

 
ร่วมโหวตให้คะแนนองค์ความรู้นี้
 


 


 
 
   ปี 2552 ------------->>>>
   ปี 2553 ------------->>>>
   ปี 2554 ------------->>>>
   ปี 2555 ------------->>>>
   ปี 2556 ------------->>>>
   ปี 2557 ------------->>>>
   ปี 2558 ------------->>>>
   ปี 2559 ------------->>>>
   ปี 2560 <<<<-------------
 
 
 
 
ว่าง คือ วาง

โดย : Mr.K
[ 6/6/2557 9:24:11 ]
“If you fail to plan then you plan to fail. ถ้าคุณล้มเหลวในการวางแผน ก็เท่ากับว่า คุณวางแผนที่จะล้มเหลว”

โดย : Va_MIST5507021857264
[ 11/12/2555 12:24:31 ]
KM is not Collecting Data but Connecting People (by..Carla O Dell)

โดย : ดร.โมดิฟายด์
[ 28/11/2555 16:35:33 ]
ระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ 361 องศา ที่ไม่ใช่ดูแลป้องกันความปลอดภัยจากภัยคุกคามในปัจจุบันขององค์กร แต่ะมองไปถึงความปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย

โดย : Kan_55-070218-5727-2
[ 26/11/2555 14:18:01 ]
ใครจะคิดอย่างไรกับเรา เป็นเรื่องของเขา ไม่ใช่เรื่องของเรา ^^

โดย : Amp_Mist5507021857060
[ 25/11/2555 20:03:03 ]
 
 
- วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
 
- Go To Know: คนทำงานแลกเปลี่ยนความรู้
 
- สถาบันส่งเสริมการจัดองค์ความรู้เพื่อสังคม1
 
- สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 
- KM คณะวิทยาศาสตร์ มหิดล
 
- KM คณะแพทย์ศาสตร์ มหิดล
 
- KM คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหิดล
 
- KM คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
 
- KM มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
- Inside Knowledge
 
- Knowledge Management Online
 
- The Knowledge Management Resource Center
 
 
 
 
- ไทยรัฐ
 
- ข่าวสด
 
- เดลินิวส์
 
- มติชน
 
- คม ชัด ลึก
 
- ไทยโพสต์
 
- ผู้จัดการ
 
- กรุงเทพธุรกิจ
 
- บ้านเมือง
 
- The Nation
 
- ฐานเศรษฐกิจ
 
- บางกอกโพสต์
 
- ประชาชาติธุรกิจ
 
- สยามกีฬา
 
- แนวหน้า
 
- โพสต์ทูเดย์
 
- สยามดารา
 
- สยามรัฐ
 
- สยามธุรกิจ
 
- บางกอกทูเดย์
 
 
 
 
- เกมหมากรุกออนไลน์
 
- เกมสนุกเกอร์ออนไลน์
 
- เกมไพ่สลาฟออนไลน์
 
- เกมหมากฮอสออนไลน์
 
- เกมโอลเทลโล่ออนไลน์
 
- เกมโดมิโน่
 
- เกมเศรษฐี