การเตรียมความพร้อม เพื่อการเป็นอาจารย์ระดับอุดมศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

ประเภทองค์ความรู้ : Explicit Knowledge     องค์ความรู้นี้อยู่ใน CoP : วิชาการหรรษา

Post : 27/8/2558 16:25:05 , read 202 , comment 0 , vote 10, rating
Dr.Nat

level : สามัญชนKM
แหล่งที่มา / ผู้โพส : ดร.ณัฐวี   อุตกฤษฏ์       
 
 
สรุปการจัดการความรู้ด้านวิชาการ โดยการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้


เรื่อง “การเตรียมความพร้อม เพื่อการเป็นอาจารย์ระดับอุดมศึกษาที่มีประสิทธิภาพ”
บรรยายโดย  รองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์  บ่ายเที่ยง  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


การจัดการความรู้ด้านวิชาการ โดยการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ผู้เข้าร่วมในโครงการนี้ประกอบด้วยอาจารย์และ บุคลาการจากคณะต่างๆในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  โดยวิทยากรได้ดำเนินการแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่อง “การเตรียมความพร้อม เพื่อการเป็นอาจารย์ระดับอุดมศึกษาที่มีประสิทธิภาพ”  ซึ่งแบ่งออกเป็นหัวข้อต่างๆ  และสรุปได้ดังนี้

1. สังคมการเรียนรู้ สัจจะธรรมความสำเร็จ
-  ต้องมีการตั้งเป้าหมายในเรื่องส่วนตัวและในเรื่องขององค์กร
-  เมื่อเกิดปัญหาต้องเข้าใจปัญหา และเมื่อแก้ปัญหาได้จะเกิดความสุขร่วมกันในสังคมมหาวิทยาลัย
-  ระดับความสำเร็จมีหลายระดับ ต้องรู้จักการวางแผนในด้านต่างๆ เช่น การศึกษา  ครอบครัว  การงานและวัยเกษียณ เพราะหว่านพืชเช่นไรก็จะได้ผลเช่นนั้น

2. สังคมมหาวิทยาลัย พัฒนาการที่ควรรู้
-  มหาวิทยาลัยเป็นที่รวมของผู้ทรงคุณวุฒิ  มีความรู้  มีกำลังทรัพย์  มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือวิจัยที่ทันสมัย และมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- สังคมมหาวิทยาลัยต้องมีการถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น เช่น ประสบการณ์การสอนจากอาจารย์        ผู้อาวุโสกว่าแก่อาจารย์รุ่นใหม่
- ต้องทำตนเองให้เหมือนกับน้ำเต็มแก้ว เพื่อรับประสบการณ์จากผู้อื่นอยู่เสมอ

3. หลักคิดในการทำงานเส้นทางความก้าวหน้า
-  ต้องรู้จักอ่อนนอกและแข็งใน
-  ควรตั้งเป้าหมายส่วนรวมเป็นหลักและตั้งเป้าหมายส่วนตัวเป็นรอง ดังคำกล่าวของศาสตราจารย์ว่า  “ชีวิตที่งดงามให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์และ
เกียรติจะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์”

4. การศึกษาระดับอุดมศึกษา
- ต้องรู้จักการปรับตัวให้เข้ากับนักศึกษาให้ได้ ต้องทราบว่านักศึกษารุ่นใหม่เป็นแบบไหน ซึ่งต้องปรับให้ตรงกับปัญหา ในวิกฤติอุดมศึกษาไทย คือ วิกฤติคุณภาพ (quality) ความตรงกับปัญหา (pertinence)        ความเสมอภาคในโอกาสตามศักยภาพ ความสามารถในการแข่งขันในสังคมนานาชาติ (equity based       
on merit)  และความสามารถในการแข่งขันในสังคมนานาชาติ (compretitiveness)
-  ต้องเข้าใจการศึกษาในแต่ละระดับชั้นซึ่งมีเป้าหมายแตกต่างกัน  เช่น ในระดับมัธยมศึกษาคือการเตรียมตัวหรือปูพื้นฐานต่อในระดับปริญญาตรี และในระดับปริญญาตรีนั้น จะมีวิชาศึกษาทั่วไป  20%  และในสาขาวิชาชีพ  80%

5. คุณลักษณะของอาจารย์
- อาจารย์ต้องพูดให้นักศึกษาฟัง  อธิบายให้ฟัง  และมีการสาธิตให้นักศึกษาดู เพื่อให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
- อาจารย์ที่ดีต้องรักในงานที่สอน  วิชาที่สอน  มีความตั้งใจในการเรียนรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา
- อาจารย์ต้องมีความรู้ที่ทันสมัย  มีทักษะในสาขาวิชาที่สอน  ใช้โสตทัศนนูปกรณ์ได้อย่างช่ำชอง  และมีความสามารถในการวัดและประเมินผล
- ท่านรองอธิการบดีกล่าวว่า “กระบี่ ของคนมหาวิทยาลัย คือ วิชาการดี ประพฤติดี และสอนดี”
- พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการก่อตั้งมหาวิทยาลัยแห่งแรก ของ ประเทศไทย คือ  “ข้าไม่ต้องการนักเรียนตัวอย่างที่สอบไล่ได้เกียรตินิยมทุกๆครั้ง  ข้าไม่ต้องการตำราเรียนที่เดินได้ ที่ข้าอยากได้นั้นคือ เยาวชนที่เป็นสุภาพบุรุษ ชื่อสัตย์ สุจริต มีอุปนิสัยใจคอดี”
หมายความได้ว่า  “คุณธรรมต้องนำความรู้”

หมายเหตุ: การจัดเสวนา KM ครั้งนี้
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตรประยุกต์ และคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มจพ. จัดกิจกรรม KM แลกเปลี่ยนความรู้ในด้านการสอนร่วมกัน โดยจัดร่วมกันต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 แล้ว ในปีนี้เน้นในหัวข้อการเตรียมความพร้อมเพื่อการเป็นอาจารย์ระดับอุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้เชิญ รศ.ดร.ชนะศักดิ์ บ่ายเที่ยง รองอธิการฯ ฝ่ายวิชาการ และ A/Prof. Andy Seymour จาก University of Reading ประเทศอังกฤษมาร่วมแชร์ประสบการณ์
ผู้บันทึก (KM note taker)   นางสาววลัยลักษณ์  พันต่าย  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
Knowledge อื่นๆ ในCoP
การเตรียมความพร้อม เพื่อการเป็นอาจารย์ระดับอุดมศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
เทคนิคการสอนแบบ Sticky Note
เทคนิคการสอนโดยเน้นการลงมือปฏิบัติ
เทคนิคการช่วยสนับสนุนการทำงานวิจัย กรณีศึกษาจากหน่วยงานวิจัยภายนอก
Translation Thai-English Tips

  
ร่วมโหวตให้คะแนนองค์ความรู้นี้
 


 


 
 
   ปี 2552 ------------->>>>
   ปี 2553 ------------->>>>
   ปี 2554 ------------->>>>
   ปี 2555 ------------->>>>
   ปี 2556 ------------->>>>
   ปี 2557 ------------->>>>
   ปี 2558 ------------->>>>
   ปี 2559 ------------->>>>
   ปี 2560 <<<<-------------
 
 
 
 
ว่าง คือ วาง

โดย : Mr.K
[ 6/6/2557 9:24:11 ]
“If you fail to plan then you plan to fail. ถ้าคุณล้มเหลวในการวางแผน ก็เท่ากับว่า คุณวางแผนที่จะล้มเหลว”

โดย : Va_MIST5507021857264
[ 11/12/2555 12:24:31 ]
KM is not Collecting Data but Connecting People (by..Carla O Dell)

โดย : ดร.โมดิฟายด์
[ 28/11/2555 16:35:33 ]
ระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ 361 องศา ที่ไม่ใช่ดูแลป้องกันความปลอดภัยจากภัยคุกคามในปัจจุบันขององค์กร แต่ะมองไปถึงความปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย

โดย : Kan_55-070218-5727-2
[ 26/11/2555 14:18:01 ]
ใครจะคิดอย่างไรกับเรา เป็นเรื่องของเขา ไม่ใช่เรื่องของเรา ^^

โดย : Amp_Mist5507021857060
[ 25/11/2555 20:03:03 ]
 
 
- วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
 
- Go To Know: คนทำงานแลกเปลี่ยนความรู้
 
- สถาบันส่งเสริมการจัดองค์ความรู้เพื่อสังคม1
 
- สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 
- KM คณะวิทยาศาสตร์ มหิดล
 
- KM คณะแพทย์ศาสตร์ มหิดล
 
- KM คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหิดล
 
- KM คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
 
- KM มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
- Inside Knowledge
 
- Knowledge Management Online
 
- The Knowledge Management Resource Center
 
 
 
 
- ไทยรัฐ
 
- ข่าวสด
 
- เดลินิวส์
 
- มติชน
 
- คม ชัด ลึก
 
- ไทยโพสต์
 
- ผู้จัดการ
 
- กรุงเทพธุรกิจ
 
- บ้านเมือง
 
- The Nation
 
- ฐานเศรษฐกิจ
 
- บางกอกโพสต์
 
- ประชาชาติธุรกิจ
 
- สยามกีฬา
 
- แนวหน้า
 
- โพสต์ทูเดย์
 
- สยามดารา
 
- สยามรัฐ
 
- สยามธุรกิจ
 
- บางกอกทูเดย์
 
 
 
 
- เกมหมากรุกออนไลน์
 
- เกมสนุกเกอร์ออนไลน์
 
- เกมไพ่สลาฟออนไลน์
 
- เกมหมากฮอสออนไลน์
 
- เกมโอลเทลโล่ออนไลน์
 
- เกมโดมิโน่
 
- เกมเศรษฐี