อสูรแดงเพอร์ซี่_MIST 5507021857361
นายทิพย์เทพ หมั่นพลศรี
 
Level : เยาวชนKM
 

 

ชื่อจริง :
นายทิพย์เทพ
นามสกุล :
หมั่นพลศรี
นามแฝง / นามปากกา :
อสูรแดงเพอร์ซี่_MIST 5507021857361
ตำแหน่งงาน / อาชีพ :
แผนก / สังกัด :
ที่อยู่ :
อีเมล์ :
cake.ne@hotmail.com
อีเมล์สำรอง :
Hi5 :
Facebook :
Website ส่วนตัว :
หมายเลขโทรศัพท์ :

ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ผลงาน / เกียริต์ประวัติ

 

 

เรื่อง
ประเภทความรู้
CoP
วันที่โพส
1/12/2555 12:03:31
 

 

- - - - - - - ไม่มีข้อมูล - - - - - - -
 

 

เรื่อง
ข้อความที่คอมเม้น
วันที่โพส
ข้อยกตัวอย่างการใช้ Balanced Scorecard ในหน่วยงานภาครัฐครับ ^^

Balanced Scorecard กับการวัดความสำเร็จของหน่วยงานภาครัฐ

     ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดการบริหารและวิธีการปฏิบัติงานโดยยึดการบริหารโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ (result base management) ซึ่งเป็นการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับภาคเอกชน โดยนำแนวคิด Balanced Scorecard มาใช้ในการวัดความสำเร็จของหน่วยงาน ชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ (2544, หน้า 45) ได้ประยุกต์Balanced Scorecard เป็น 4 มุมมอง ดังนี้
          1. มุมมองด้านภายนอกองค์กร (external perspective)
          2. มุมมองด้านการเงิน (financial perspective)
          3. มุมมองด้านภายในองค์กร (internal perspective)
          4. มุมมองด้านนวัตกรรม (innovation perspective)

     Balanced Scorecard กับหน่วยงานทางการศึกษา เช่น โรงเรียน วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย ที่หน่วยงานสามารถนำไปใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานและการบริหารเพื่อนำไปสู่พันธกิจของสถาบัน เช่น มหาวิทยาลัยก่อตั้งเพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ได้แก่การสอนและงานวิจัย มุมมองทั้ง 4 มุมมองจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเด็นต่าง ๆ ต่อไปนี้ (นพดล ร่มโพธิ์, 2545, หน้า 65)

1. มุมมองทางการเงิน แต่ละมหาวิทยาลัยต้องสามารถอยู่รอดได้ภายใต้การแข่งขันดังนั้นแต่ละมหาวิทยาลัยต้องพยายามใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีคุณค่ามากที่สุด เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายโดยที่ไม่ต้องลดคุณภาพการศึกษาลง ซึ่งจะทำให้แต่ละมหาวิทยาลัยสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยควรสร้างรายได้ด้วยตัวเองโดยพยายามหาเงินสนับสนุนจากทั้งรัฐและเอกชนเพื่อนำมาพัฒนาคุณภาพภายใน

2. มุมมองทางด้านลูกค้า ในมหาวิทยาลัย แบ่งตามลักษณะของแต่ละกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ดังนี้ ด้านการเรียนการสอนลูกค้าคือนักศึกษารวมทั้งผู้ที่สนับสนุนนักศึกษา เช่น ผู้ปกครองหรือองค์กรต่าง ๆ ที่ให้ทุนสนับสนุนการศึกษา ด้านการวิจัย ลูกค้าคือหน่วยงานที่ให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

3. มุมมองด้านกระบวนการภายใน กระบวนการภายในจะรวมถึงกระบวนการในการสอนและงานวิจัยตลอดจนงานบริหารที่สนับสนุนให้การเรียนการสอนและงานวิจัยเป็นไปตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้

4. มุมมองทางด้านการเรียนรู้และพัฒนารวมถึงการพัฒนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่และสิ่งที่ช่วยส่งเสริมการสอนและงานวิจัย เช่น ห้องสมุด คอมพิวเตอร์ เป็นต้น

     การนำมุมมองทั้ง 4 มุมมองของ Balanced Scorecard มาประยุกต์ใช้ในองค์กรทางการศึกษา โดยการนำหลัก Balanced Scorecard ซึ่งประกอบด้วย มุมมองด้านการเงินคือ งบประมาณด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน มุมมองด้านลูกค้า คือ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน มุมมองด้านกระบวนการภายใน เป็นการบริหารจัดการภายในของแต่ละโรงเรียนและมุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง นำมาเป็นแนวทางในการประเมินการบริหารงานของโรงเรียนเพื่อหาปัญหาและอุปสรรคเป็นข้อมูลสำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนให้สอดคล้องกับสภาพของแต่ละโรงเรียน แก้ปัญหา จัดสรรงบประมาณ กำหนดวิธีการบริหารงาน ที่ทำให้มีการปรับปรุงพัฒนาการบริหารงานได้ตรงตามสภาพจริง การนำ Balanced Scorecard มาประยุกต์ใช้ในการบริหารโรงเรียน เป็นการประเมินสภาพจริงของโรงเรียน จึงทำให้โรงเรียนมีศักยภาพ ในการใช้ทรัพยากรทั้งด้านงบประมาณ บุคลากร ทรัพยากรอื่น ๆ ได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า

ที่มา:  http://www.idis.ru.ac.th/report/index.php?topic=5913.0
29/11/2555 12:44:04
ตัวอย่างแผนรองรับสถานการณ์ในกรีณีที่เกิดเหตุขัดข้องกับเครื่อง Server และ อุปกรณ์เครือข่าย: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี  

กรณีเครื่องบริการ (server) และอุปกรณ์เครือข่าย
1) ตัดการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายโดยเร็ว แล้วปิดอุปกรณ์เครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ตามลำดับความสำคัญของการให้บริการ
2) ถ้าไฟฟ้าดับ/ไฟฟ้าตก ให้ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายโดยพิจารณา
ตามลำดับความสำคัญของการให้บริการ, ระยะเวลาที่ไฟฟ้าดับ และประสิทธิภาพของเครื่องสำรองไฟฟ้า
3) ตัดระบบจ่ายไฟ ในกรณีไฟไหม้ ให้ใช้ น้ำยาดับเพลิงฉีดควบคุมเพลิงโดยเร็ว
4) รีบขนย้ายเครื่องไปไว้ในที่ปลอดภัย
5) ประสานขอความช่วยเหลือกับบริษัทที่รับผิดชอบดูแลระบบ Server และ/หรือผู้เชี่ยวชาญระบบเครือข่ายโดยเร็วที่สุด
6) ในกรณีที่อุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์เสีย ให้รีบหาอุปกรณ์สำรอง หรือแจ้งให้บริษัทที่รับผิดชอบนำอุปกรณ์มาเปลี่ยนโดยเร็วที่สุด
7) ผู้ดูแลระบบ ต้องรีบรายงานบังคับบัญชาตามลำดับชั้นจนถึงผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี ทราบโดยเร็ว
3/12/2555 13:38:52
 


 


 
 
   ปี 2552 ------------->>>>
   ปี 2553 ------------->>>>
   ปี 2554 ------------->>>>
   ปี 2555 ------------->>>>
   ปี 2556 ------------->>>>
   ปี 2557 ------------->>>>
   ปี 2558 ------------->>>>
   ปี 2559 ------------->>>>
   ปี 2560 <<<<-------------
 
 
 
 
ว่าง คือ วาง

โดย : Mr.K
[ 6/6/2557 9:24:11 ]
“If you fail to plan then you plan to fail. ถ้าคุณล้มเหลวในการวางแผน ก็เท่ากับว่า คุณวางแผนที่จะล้มเหลว”

โดย : Va_MIST5507021857264
[ 11/12/2555 12:24:31 ]
KM is not Collecting Data but Connecting People (by..Carla O Dell)

โดย : ดร.โมดิฟายด์
[ 28/11/2555 16:35:33 ]
ระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ 361 องศา ที่ไม่ใช่ดูแลป้องกันความปลอดภัยจากภัยคุกคามในปัจจุบันขององค์กร แต่ะมองไปถึงความปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย

โดย : Kan_55-070218-5727-2
[ 26/11/2555 14:18:01 ]
ใครจะคิดอย่างไรกับเรา เป็นเรื่องของเขา ไม่ใช่เรื่องของเรา ^^

โดย : Amp_Mist5507021857060
[ 25/11/2555 20:03:03 ]
 
 
- วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
 
- Go To Know: คนทำงานแลกเปลี่ยนความรู้
 
- สถาบันส่งเสริมการจัดองค์ความรู้เพื่อสังคม1
 
- สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 
- KM คณะวิทยาศาสตร์ มหิดล
 
- KM คณะแพทย์ศาสตร์ มหิดล
 
- KM คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหิดล
 
- KM คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
 
- KM มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
- Inside Knowledge
 
- Knowledge Management Online
 
- The Knowledge Management Resource Center
 
 
 
 
- ไทยรัฐ
 
- ข่าวสด
 
- เดลินิวส์
 
- มติชน
 
- คม ชัด ลึก
 
- ไทยโพสต์
 
- ผู้จัดการ
 
- กรุงเทพธุรกิจ
 
- บ้านเมือง
 
- The Nation
 
- ฐานเศรษฐกิจ
 
- บางกอกโพสต์
 
- ประชาชาติธุรกิจ
 
- สยามกีฬา
 
- แนวหน้า
 
- โพสต์ทูเดย์
 
- สยามดารา
 
- สยามรัฐ
 
- สยามธุรกิจ
 
- บางกอกทูเดย์
 
 
 
 
- เกมหมากรุกออนไลน์
 
- เกมสนุกเกอร์ออนไลน์
 
- เกมไพ่สลาฟออนไลน์
 
- เกมหมากฮอสออนไลน์
 
- เกมโอลเทลโล่ออนไลน์
 
- เกมโดมิโน่
 
- เกมเศรษฐี