จำนวนผู้อ่าน   444   คน      

เรื่อง : ขอเชิญบุคลากรคณะ IT ร่วมโครงการการจัดการความรู้โดยการเล่าเรื่อง ครั้งที่ 2 ในวันจันทร์ที่ 14 พ.ค. 12.30-16.30 น. โดยคณะ IT เป็นเจ้าภาพ

รายละเอียด : ขอเชิญบุคลากรคณะ IT ร่วมโครงการการจัดการความรู้โดยการเล่าเรื่อง ครั้งที่ 2 ในวันจันทร์ที่ 14 พ.ค. 13.00-16.30 น. โดยคณะ IT เป็นเจ้าภาพ

โครงการจัดการความรู้โดยการเล่าเรื่อง (Story telling) เรื่อง “สอนอย่างไรให้นักศึกษาคิดเป็น ทำเป็น” และ “เขียนโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้รับทุน” นี้เป็นครั้งที่ 2 แล้ว โดยครั้งที่ 1 จัดขึ้นในวันที่ 4 พ.ค. 55 ที่ผ่านมา โดยมีคณะวิทย์เป็นเจ้าภาพ

ในครั้งนี้จึงใคร่ขอเรียนเชิญบุคลากรที่มีชื่อในครั้งแรกทุกท่าน เข้าร่วมโดยพร้อมเพียงกัน ใน ฐานะเจ้าภาพ และขอเชิญบุคลากร ทั้ง อาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่สนใจ เข้าร่วมด้วยได้ ณ ห้อง 5A09 เวลา 12.30-16.30 น.

ผู้ที่มีรายชื่อเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้
อาจารย์ ดร.ณัฐวี อุตกฤษฏ์
อาจารย์ ดร.นวพร วิสิฐพงศ์พันธ์
อาจารย์ ดร.ทิพยา จินตโกวิท
อาจารย์ ดร.มณเฑียร รัตนศิริวงศ์วุฒิ
อาจารย์ ดร.สุชา สมานชาติ
อาจารย์ เกียรติศักดิ์ โยชะนัง
นางสาวชนัดดา หาญชนะ
นางสาวกฤตยา ทองผาสุข

กำหนดการณ์คร่าวๆมีดังนี้
12.30 – 13.00 น.ลงทะเบียน
13.00 – 13.10 น.พิธีเปิดการประชุม โดย ท่านคณบดี
13.10 – 13.20 น.กล่าวแนะนำ ทำความเข้าใจถึงขั้นตอนการเล่าเรื่องความรู้และการอภิปรายความรู้ที่สกัดมาได้จากการโครงการครั้งที่ 1 ในเชิงลึก
13.20 – 14.00 น.บรรยายแนะนำระบบ KMS ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 14.15 น.พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
14.15 – 15.30 น.กิจกรรมกลุ่มย่อย
กลุ่มที่ 1 เรื่อง สอนอย่างไรให้นักศึกษาคิดเป็น ทำเป็น ใช้ห้อง 5A10
กลุ่มที่ 2 เรื่อง เขียนโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้รับทุน ใช้ห้อง 5A09
15.30 – 16.30 น.นำเสนอประเด็นความรู้ของแต่ละกลุ่ม และพิธีปิด