ความเป็นมาของระบบ

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
The National Conference on Computing and Information Technology


      การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโดย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและมหาวิทยาลัยเครือข่าย
เป็นการเปิดโอกาสให้อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาได้เผยแพร่งานวิจัย
ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในสาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในระดับชาติ

 

 OverviewThe International Conference on Computing and Information Technology

Organized by KMUTNB and partner has been provided the opportunity for academic staffs, students and researchers to present their research works and
to be a stage for exchanging knowledge inter field of computing and information technology.

***All of the IC2IT Conference Paper from 2013 are not available to download due to the Copyright of Springer.

คำค้น™
  

ค้นหาข้อมูลตามชื่อสาขา


 
Search
  

Select from Major

Copyright 2010 Faculty of Information Technology.All Rights reserved.For more Information or any comment Please contact :nccit@nccit.net